Astelia solandri Etymology Astelia: Stemless Common Name(s):Perching lily, kaiwharawhara

Astelia solandri Etymology Astelia: Stemless Common Name(s):Perching lily, kaiwharawhara

Tmesipteris sigmatifolia

Tmesipteris sigmatifolia

Asplenium bulbiferum

Asplenium bulbiferum

Peperomia tetraphylla

Peperomia tetraphylla

Microsorum scandens

Microsorum scandens

Adelopetalum tuberculatum

Adelopetalum tuberculatum

Pittosporum cornifolium

Pittosporum cornifolium

Collospermum microspermum

Collospermum microspermum

Collospermum hastatum

Collospermum hastatum

Polyphlebium venosum

Polyphlebium venosum

Pyrrosia eleagnifolia

Pyrrosia eleagnifolia

Microsorum pustulatum subsp. pustulatum

Microsorum pustulatum subsp. pustulatum

Pinterest
Search