More ideas from Gao

Gao

Gao

Gao

Gao

Gao

Gao

Japanese has around onomatopoeia divided into 3 families (Kadooka, Inose,n. That's around more than English has. Onomatopoeia are wor