Explore these ideas and more!

भैसीलाई पानि दिने भाँडो

भैसीलाई पानि दिने भाँडो

पाइखाना भित्रको सरफको बट्टा

पाइखाना भित्रको सरफको बट्टा

मदानी र ठेकी

मदानी र ठेकी

तिऊन (घिरौला , आलु र गिट्ठा )

तिऊन (घिरौला , आलु र गिट्ठा )

खुर्पेठ्याक

खुर्पेठ्याक

चुलो

चुलो

ढिकी

ढिकी

दूध

दूध

ढिंडो

ढिंडो

धुप हाल्ने समय

धुप हाल्ने समय

दूध दुदै

दूध दुदै

सुनौला बजारबाट पारि नियाल्दा

सुनौला बजारबाट पारि नियाल्दा

ठुल्दिदी महि पार्दै

ठुल्दिदी महि पार्दै

गोठ पछाडीको माकुरो

गोठ पछाडीको माकुरो

खाजाको तयारी

खाजाको तयारी

प्रमुख नगदे वाली : कोदो

प्रमुख नगदे वाली : कोदो

Pinterest
Search